Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:"Доставка на автомобилни горива:Бензин А95Н; Бензин А100Н; Дизелово гориво; Газ пропан бутан и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общ.админ.Гълъбово и второстепнните разпоредители с бюдж.кредити

ID 961630  Решение за откриване на процедура - Изпратено на 24.02.2020 г.- Публикувано в РОП на 27.02.2020 г.

ID 961707  Обявление за поръчка - Изпратено на 24.02.2020 г. - Публикувано в РОП на 27.02.2020 г.

 

27.02.2020г.   Документация за участие

27.02.2020г.   Решение за откриване на процедура

27.02.2020г.   Обявление за поръчка

27.02.2020г.   Техническа спецификация

27.02.2020г.   Образци

27.02.2020г.   ЕЕДОП

10.03.2020г.   Разяснение № 1

02.04.2020г.  Съобщение за отваряне на ценовите предложения

14.04.2020г.   Протокол № 1 от работата на комисията

14.04.2020г.   Протокол № 2 от работата на комисията

14.04.2020г.   Протокол № 3 от работата на комисията

14.04.2020г.   Доклад за работата на комисията

15.04.2020г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

03.07.2020г.   Обявление за възложена поръчка

03.07.2020г.   Договор № 36 и приложения