Езици

Публично състезание с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2019 г – 2020 г”.

№ 1 - ID на документа 943033 - Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Изпратен на 05.11.2019 г., - публикуване в РОП 05.11.2019

№ 3 - ID на документа 943034 - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - Изпратен на 05.11.2019 г., - публикуване в РОП 05.11.2019

......

05.11.2019г.   Документация за участие

05.11.2019г.   Решение за откриване на процедура

05.11.2019г.   Обявление за поръчка

05.11.2019г.   Техническа спецификация

05.11.2019г.   Методика за оценка

05.11.2019г.   Образци

05.11.2019г.   ЕЕДОП

29.11.2019г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

05.12.2019г.   Протокол № 1 от работата на комисията

05.12.2019г.   Протокол № 2 от работата на комисията

05.12.2019г.   Протокол № 3 от работата на комисията

05.12.2019г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

10.01.2020г.   Договор № 116/17.12.2019г.

10.01.2020г.   Приложения към договор № 116

10.01.2020г.   Обявление за възложена поръчка