Езици

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ТРИБУНИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН”, находящ се в УПИ І, кв.65 по плана на гр. Гълъбово