Езици

Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвест. проекти и упражняване на строителен надзор, за строеж: сепарираща инсталация за битови отпадъци, вкл. доставка и монтаж на необх.технол.оборудване

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   935058   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.09.2019 25.09.2019
2   935067   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.09.2019 25.09.2019

 

25.09.2019г.   Решение за откриване на процедура

25.09.2019г.   Обявление за поръчка

25.09.2019г.   Документация за участие

25.09.2019г.   Техническа спецификация

25.09.2019г.   Методика за оценка

25.09.2019г.   Образци

25.09.2019г.   ЕЕДОП

09.10.2019г.   Разяснение № 1

18.12.2019г.   Протокол № 1 от работата на комисията

27.02.2020г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

06.03.2020г.   Протокол № 2 от работата на комисията

06.03.2020г.   Протокол № 3 от работата на комисията

09.03.2020г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

26.05.2020г.   Обявление за възложена поръчка

26.05.2020г.   Договор № 26/24.04.2020г.

26.05.2020г.   Приложения към Договор № 26/24.04.2020г.

                       Техническа спецификация

                        Предложение за изпълнение на поръчката- Част 1, Част 2

                        Ценово предложение

                        Гаранция за изпълнение