Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Обслужваща сграда и трибуни на градски стадион в УПИ I, кв.65, гр.Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913117   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.05.2019 23.05.2019
2   913118   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.05.2019 23.05.2019

 

23.05.2019г.   Решение за откриване на процедура

23.05.2019г.   Обявление за поръчка

23.05.2019г.   Документация за участие

23.05.2019г.   Техническа спецификация

23.05.2019г.   Методика за определяне на комплексната оценка

23.05.2019г.   Образци

23.05.2019г.   ЕЕДОП

18.07.2019г.  Протокол №1 от работата на комисията

16.09.2019г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

26.09.2019г.  Протокол № 2 от работата на комисията

26.09.2019г.  Протокол № 3 от работата на комисията

26.09.2019г.  Окончателен протокол от работата на комисията

26.09.2019г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

18.11.2019г.   Договор № 103/23.10.2019 г.

18.11.2019г.   Приложения към Договор № 103/23.10.2019 г.

18.11.2019г.   Техническа спецификация/приложение към Договор 103/23.10.2019 г./

18.11.2019г.   Обявление за възложена поръчка