Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет:„Доставка на един брой нов лек автомобил на лизинг за нуждите на община Гълъбово”

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912980   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019
2   912984   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019

 

22.05.2019г.   Документация за участие

22.05.2019г.   Решение за откриване на процедура

22.05.2019г.   Обявление за поръчка

22.05.2019г.   Техническа спецификация

22.05.2019г.   Методика за определяне на комплексната оценка

22.05.2019г.   Образци

22.05.2019г.   ЕЕДОП

30.05.2019г.   Решение за прекратяване

10.06.2019г.   Обявление за възложена поръчка