Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр.Гълъбово

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911386   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2019 17.05.2019
2   911387   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       14.05.2019 17.05.2019

 

17.05.2019г.    Документация за участие

17.05.2019г.    Решение за откриване на процедура 

17.05.2019г.    Обявление за поръчка 

17.05. 2019г.   Техническа спецификация

17.05.2019г.    Образци

17.05.2019г.    ЕЕДОП 

28.06.2019г.  Съобщение за отваряне на ценовите предложения

19.07.2019г.  Протокол № 1 от работата на комисията

19.07.2019г.   Протокол № 2 от работата на комисията

19.07.2019г.   Протокол № 3 от работата на комисията

19.07.2019г.   Доклад за работата на комисията

22.07.2019г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

02.10.2019г.   Обявление за възложена поръчка

02.10.2019г.   Договор № 93/02.09.2019 г.

02.12.2019г.    Решение за прекратяване на Договор № 93/02.09.2019 г.

20.12.2019г.   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка