Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет :„Транспортиране на отпадъци за нуждите на oбщина Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907417   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.04.2019 17.04.2019
2   907446   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       15.04.2019 17.04.2019

 

17.04.2019г.   Решение за откриване на процедура

17.04.2019г.   Обявление за поръчка

17.04.2019г.   Документация за участие

17.04.2019г.   Техническо задание

17.04.2019г.   Методика за определяне на комплексната оценка

17.04.2019г.   Образци

17.04.2019г.   ЕЕДОП

24.06.2019г.   Протокол № 1 от работата на комисията

11.07.2019г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

17.07.2019г.   Съобщение за отмяна на отварянето на ценовите предложения

08.10.2019г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

21.10.2019г.   Протокол № 2 от работата на комисията

21.10.2019г.   Протокол № 3 от работата на комисията

21.10.2019г.   Доклад за работата на комисията

21.10.2019г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

08.01.2020г.   Договор № 115/09.12.2019г.

08.01.2020г.   Приложения към договор № 115

08.01.2020г.   Обявление за възложена поръчка

11.12.2020г.   Споразумение към договор № 115/09.12.2019г.

17.12.2020 г.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка