Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на корабен агент, обслужващ кораби в Пристанище Бургас ЕАД и осъществяващ посреднически услуги с митническите и други държавни органи във връзка с превоз на товари с морски транспорт”

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907345   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.04.2019 17.04.2019
2   907350   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       15.04.2019 17.04.2019

 

17.04.2019г.   Решение за откриване на процедура

17.04.2019г.   Обявление за поръчка

17.04.2019г.   Документация за участие

17.04.2019г.   Техническа спецификация

17.04.2019г.   Методика за оценка на офертите

17.04.2019г.   Образци

17.04.2019г.   ЕЕДОП

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
           
3   908810   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)      23.04.2019 25.04.2019

25.04.2019г.   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

30.04.2019г.   Разяснение № 1

07.05.2019г.   Разяснение № 2

10.07.2019г.  Протокол № 1 от работата на комисията

09.08.2019г.  Протокол № 2 от работата на комисията

14.08.2019г.  Съобщение за отваряне на ценовите предложения

16.09.2019г.   Протокол № 3 от работата на комисията

17.09.2019г.   Доклад за работата на комисията

17.09.2019г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

22.11.2019г.   Договор № 108/07.11.2019 г. с приложения

22.11.2019г.   Обявление за възложена поръчка

11.12.2020г.   Споразумение към договор № 108/07.11.2019г.

17.12.2020г.   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка