Езици

Обществени поръчки

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на колесен автобагер и лекотоварен автомобил за нуждите на отдел „Чистота”, Община Гълъбово по две обособени позиции

 

Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет:„Аварийно възстановяване на съоръжения от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р.Сазлийка от устието на р.Соколица до пътен мост след стопански двор - гр. Гълъбово"

 

Description: http://www.aop.bg/images/spacer.gif

No

ID на документа

Подпис

Тип на документа

Изпратен на:

Дата на публикуване в РОП:

Обява за събиране на оферти с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, собственост на Община Гълъбово, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи” по обособени позиции № 1 и № 2

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на превоз на пътници с автобуси за период от 36 /тридесет и шест/ месеца”

 

Обява за събиране на оферти с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, град Гълъбово”

ID: 9060951Публикуван на: 27.01.2017 г. ; Възложител: Община Гълъбово
Срок за получаване нa оферти: 06.02.2017 г.  17:30 ч.
 

27.01.2017г.

Обява за събиране на оферти с предмет: „ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА I ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

ID 9060558    Публикуван на 11.01.2017 г.;  Възложител: Община Гълъбово; 

Описание: „ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА I ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

Срок за получаване нa оферти27.01.2017 г.  17:30 ч.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по ЗОП с предмет: „Реконструкция (Основен ремонт) на професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) – Учебна сграда и учебни работилници“ в УПИ І, кв. 83, гр. Гълъбово"

 
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по ЗОП с предмет: „Приравняване, уплътняване и запръстяване на участък от общинско депо за неопасни битови и строителни отпадъци, намиращо се на територията на град Гълъбово, местност „Еркесене” в северната част на участък № 1 и № 5”

 
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема“

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9060034

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Гълъбово“

 
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП: