Езици

Обществени поръчки

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО“

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на ОП с предмет: „Приравняване, уплътняване и запръстяване на участък от общинско депо за неопасни битови и строителни отпадъци, намиращо се на територията на гр.Гълъбово, местност „Еркесене” на участък № 2, № 3 и № 4”

 

Обява за събиране на оферти с предмет: „Текущ ремонт на „Дом за стари хора” гр.Гълъбово”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9064431

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на основен ремонт на ритуална зала в село Обручище, Община Гълъбово”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9064379

Обява за събиране на оферти с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО...

Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО, КВ. „СТРОИТЕЛ” ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” 

По обособени позиции:

Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на административна сграда /кметство/ - с. Искрица, находящ се в УПИ I, кв. 16 по плана на село Искрица” по проект „Красива България”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9064067

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово”

 

Сключен анекс към договор № 70/10.09.2014г. с предмет:Избор на проектант по проект "Подмяна на водопровод и ремонт на уличната мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово"

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП: Определяне на единични цени и стойност на видовете СМР за изпълнение на обект:"Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово", съгласно Техническа спецификация и количествена сметка на видовете работи