Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на ОП с предмет : „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2017 г – 2018 г”.

No ID на документа Подпис Тип на документа
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“, част „големи съоръжения“ и част „широколентов интернет“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово“, част „телекомуникации“ и част „конструктивна – големи съоръжения“

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1000/хиляда/ броя съдове за събиране на битови отпадъци/110 л/ от поцинкована ламарина тип"Мева" и 70/седемдесет/ броя съдове за събиране на битови отпадъци /1100 л/ тип "Бобър

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2017/2018 г. по утвърдени маршрутни разписания"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, КЛАСНИ СТАИ И ПОМЕЩЕНИЯ НА 1-ВИ И 2-РИ ЕТАЖ В УЧЕБНАТА СГРАДА НА І-ВО ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на отоплителна инсталация, класни стаи и помещения на 1-ви и 2-ри етаж в учебната сграда на І-во ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Гълъбово

20.09.2018 г. Документация за участие

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на един брой употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на отдел „Чистота” при Община Гълъбово

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ангел Стефанов”, част от бул. „Цар Симеон Велики” и част от ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Гълъбово”

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: Определяне на единични цени и стойността на видовете СМР за изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово”

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „Изготвяне на технически проект за обект „Гробищен парк в ПИ 000792, ПИ 228012, ПИ 228013, ПИ 228014, ПИ 228015 и ПИ 228017 в землище на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово”