Езици

Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти с предмет: "Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, гр.Гълъбово"

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9073872

15.03.2018 г. 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"

 

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет:

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в пи №000373 в землището на гр.Гълъбово“

Обява за събиране на оферти с предмет : "Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от общинската транспортна схема

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9072052

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка на Община Гълъбово, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово“, част „телекомуникации“ и част „конструктивна – големи съоръжения“

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“, част „големи съоръжения“ и част „телекомуникация"

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект на обект: Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово”