Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 Г ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО ШЕСТ БРОЯ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

No ID на документа Подпис Тип на документа
Обява за събиране на оферти с предмет : „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS” за нуждите на Община Гълъбово”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9080204

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет :„Избор на изпълнител на СМР за обекти: „Рехаб. и реконстр.на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и „Рек. и рехаб.на общински път SRZ-1042, гр.Гълъбово-с.Априлово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общ.администрация гр. Гълъбово и второст.разпор.с бюджетни кредити"

No ID на документа Подпис Тип на документа
Обява за събиране на оферти с предмет : "Доставка и оборудване на Дом за стари хора в град Гълъбово по проект: „Обновяване на оборудването и обзавеждането на ДСХ гр. Гълъбово – потребност и възможност”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078349

11.07.2018 г. 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет:„Осъществяване на строителен надзор на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и „Реконстр. и рехаб. на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово –с.Априлово

No
Обява за събиране на оферти с предмет : Доставка и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово "

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078070

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Ремонт на футболно игрище на малко поле /подмяна на изкуствена трева/, находящо се в УПИ І кв. 65 по плана на гр. Гълъбово“

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на един брой товарен комбиниран специализиран автомобил/втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти с които Община Гълъбово ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по 5 (пет) обособени поз

No ID на документа Подпис Тип на документа