Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2018 г – 2019 г”.

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Помощник /11 броя улици/, Община Гълъбово, област Стара Загора"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Ремонт на футболно игрище на малко поле /подмяна на изкуствена трева/, находящо се в УПИ І кв. 65 по плана на гр. Гълъбово“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Ремонт на главна зала в дом на културата – гр. Гълъбово, находящ се в УПИ І, ПИ № 534, кв. 148“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находяща се в УПИ І-673, кв.57, с. Обручище“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ ХІІ-262, кв.14“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП по проект "Изграждане на детска площадка в УПИ ІІ, кв.2, гр. Гълъбово

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП по проект "Изграждане на детска площадка в УПИ ІІ, кв.9, с. Помощник“

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово" - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

No ID на документа Подпис Тип на документа
Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово