Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на готови ястия за  нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“

Доставка на 800 /осемстотин/бр. съдове за събиране на битови отпадъци /110 л/от поцинкована ламарина тип "Мева" и 30 /тридесет/ бр.съдове за събиране на битови отпадъци/1100 л/ тип "Бобър"

Доставка на 800 /осемстотин/бр. съдове за събиране на битови отпадъци /110 л/от поцинкована ламарина тип "Мева" и 30 /тридесет/ бр.съдове за събиране на битови отпадъци/1100 л/  тип "Бобър"

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: "Ремонт на спортна зала и игрище в гр.Гълъбово, Община Гълъбово"

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на път ІV-50313 Гълъбово – с.Мусачево"

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци - Гълъбово"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци - Гълъбово"

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (стр.1) С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ одит по изпълнение и отчитане на разходите по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопровод

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (стр.1)
С ПРЕДМЕТ: <
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на един брой товарен автомобил /сметосъбирачен/ втора употреба за извозване на отпадъци за нуждите на одел "БКС и ООС" при Община Гълъбово"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на един брой товарен автомобил /сметосъбирачен/ втора употреба за извозване на отпадъци за нуждите на одел "БКС и ООС" при Община Гълъбово"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА : "Периодични ежедневни доставки на готови ястия, специфицирани по вид и единични цени, съгласно утвърдено примерно меню по Национална програма на МТСП „Обществена трапезария”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА : "Периодични  ежедневни доставки на готови ястия, специфицирани по вид и единични цени, съгласно утвърдено примерно меню по Национална програма на МТСП „Обществена трапезария”:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“

възложител: "Многопрофилна болница за активно лечение" ЕАД - гр. Гълъбово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на готови ястия за  нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“

публикувана в Портала по обществени поръчки с ID 9014386 от 04.04.2013г.