Езици

Обществени поръчки

"Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на община Гълъбово през учебната 2014/ 2015 г по утвърдени маршрутни разписания"

"Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на община Гълъбово

през учебната 2014/ 2015 г по утвърдени маршрутни разписания"

ID

"Организиране и провеждане на групово обучение - практикум за организационно развитие"-/ОПАК/

 "Организиране и провеждане на групово обучение - практикум за организационно развитие"-/ОПАК/

033683

16.09.2014 г. 

Община Гълъбово

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТОВАРЕН СМЕТОСЪБИРАЧЕН АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ НАД 12 ТОНА - КОМБИНИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛ "БКС И ООС" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С КРАЕН СРОК 24/09/2014 17:00

ЗАПОВЕД №641/07.08.2014 Г. ПО ПОВОД ОТТЕГЛЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Управление, консултации по провеждане на обществените поръчки и отчитане на дейности по проект: „Изграждане на нов общински път на територията на община Гълъбово - Изграждане на нов общински път от път III – 5031 /Опан-Гълъб...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВАЛИДНА ДО 28.07.2014 Г, 17:00 Ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9031973

„РЕМОНТ НА УЛ. “ЛЮЛИН” ОТ УЛ. “АЛ. КОНСТАНТИНОВ" И УЛ. “ЛЮЛИН” .. ДО ЖП. ПРЕЛЕЗ ГР. ГЪЛЪБОВО”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: ВАЛИДНА ДО:21.07.2014 Г.

Извършване на СМР на следните обекти: 3 детски площадки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА валидна до 10.07.2014 г, до 17:00 часа

 

 

Доставка с предмет:Доставка на 900 /деветстотин/бр. съдове за събиране на битови отпадъци /110 л/от поцинкована ламарина тип "Мева"

Доставка с предмет:Доставка на 900 /деветстотин/бр. съдове за събиране на битови отпадъци /110 л/от поцинкована ламарина тип "Мева"

Доставка с предмет:„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

Доставка с предмет:„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

 

Услуга с предмет: „Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и провеждане на обучение за разработените правила, Извършване на междинна оценка на Общински план

Валидна до 09.06.2014 г. до 17:00 часа