Езици

Обществени поръчки

„Ремонт на тротоар пред бл.38, гр.Гълъбово, община Гълъбово“

„Ремонт на тротоар пред бл.38, гр.Гълъбово, община Гълъбово“  

ДОГОВОР 92 /14.10.2014

„Ремонт на тротоар пред бл.18, гр.Гълъбово, община Гълъбово“

„Ремонт на тротоар пред бл.18, гр.Гълъбово, община Гълъбово“

ДОГОВОР 91 /14.10.2014

„Задание за изработка и опорен план за Общ устойствен план на Община Гълъбово“

„Задание за изработка и опорен план за Общ устойствен план на Община Гълъбово“

ДОГОВОР 86 /08.10.2014

„Изграждане на беседка пред бл.40, кв. „Строител“ в гр.Гълъбово“

„Изграждане на беседка пред бл.40, кв. „Строител“ в гр.Гълъбово“

ДОГОВОР 83 -03.10.2014

„ Периодични доставки на готови ястия във връзка с реализиране на дейности по социална услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Гълъбово по Национална програма на МТСП“

Периодични доставки на готови ястия във връзка с реализиране на дейности по социална услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Гълъбово по Национална програма на МТСП“

ДОГОВОР 82/01.10.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на готови ястия за нуждите на Домашен социален патронаж при Община Гълъбово"

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9035501

04.11.2014 г. 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "Дом за стари хора" гр. Гълъбово"

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9035500

04.11.2014 г. 

Процедура на договаряне без обявление с предмет "Почистване на коритото на р. "Сазлийка" в гр. Гълъбово, община Гълъбово", съгласно Предварителна количествено - стойностна сметка

Процедура на договаряне без обявление с предмет:  "Почистване на коритото на р. "Сазлийка" в гр. Гълъбово, община Гълъбово", съгласно Предварителна количествено - стойностна сметка

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2014г. – 2015г.“ по обособени позиции

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ - ИЗТЕКЛИ