Езици

Обществени поръчки

Публична покана по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на път IV - с.Главан - с.Помощник, Община Гълъбово"

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9041941

20.05.2015 г. 

Открита процедура с предмет: „Доставка на стоки за нуждите на сметосъбирането и почистването при Община Гълъбово “ разделена в две обособени позиции

„Доставка на стоки за нуждите на сметосъбирането и почистването при Община Гълъбово “разделена в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой товарен автомобил тип „самосвал“ с прикачен инвентар“

Обособена позиция № 2: „Доставка на специализирани контейнери за битови отпадъци“

13.05.2015г.    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Доставка на ново техническо оборудване – модулен сценичен подиум по проект: „Да съхраним културното наследство /традиции/ - мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена”

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Доставка на ново техническо оборудване – модулен сценичен подиум по проект: „Да съхраним културното наследство /традиции/ - мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена”

документация, решение и обявление

техническа спецификация

„Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр. Гълъбово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“.

документация, решение, обявление

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ ГРАД ГЪЛЪБОВО, УПИ ХIII- 377, КВ.1, ГР.ГЪЛЪБОВО“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „ЕНЕРГЕТИК“ ГР.ГЪЛЪБОВО“

Обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП, чрез публична покана по чл.101а от ЗОП, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

Обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП, чрез публична покана по чл.101а от ЗОП, с предмет:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО” по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК /ОБЩИНСКА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ/ В КВ.II – РИ, ГР.ГЪЛЪБОВО”

Обособена позиция № 2:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАРК/ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО/ В ЦЕНТЪРА НА СЕЛО ГЛАВАН”

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово

Договаряне без обявление с предмет: "Спасителни и неотложни аварийно възстановителни дейности на следните обекти: „Изграждане на предпазна дига до неделен пазар гр. Гълъбово“ и „Изграждане на предпазна дига на ул. „Волга“ гр. Гълъбово“

 

Документ:

Решение (659881)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

06-04-2015

Преписка:

Публична покана: „Общински междублокови пространства около бл. 43, 44 и 45, кв. „Строител“, гр. Гълъбово“, одобрен обект по проект „Красива България“

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9040392

01.04.2015 г. 

Открита процедура: „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., последващо изготвяне при одобрение ....

„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., последващо изготвяне при одобрение на необходимите тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите и консултиране при одобрение след подаване на заявлението по проект „Подмяна на водопровод и ремонт на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово”