Езици

Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти с предмет: “Изграждане на канализация по ул. “Петър Берон”, град Гълъбово”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9053511

08.06.2016 г. 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:„Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект по всички части за обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Априлово, Община Гълъбово и последващо осъществяване на авторски надзор"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:„Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект по всички части за обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Априлово, Община Гълъбово и последващо осъществяване на авторски надзор”за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Обява за събиране на оферти с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и работен проект по всички части за обект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на село Априлово, община Гълъбово”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9053237

18.05.2016 г. 

Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на административна сграда /кметство/, находящ се в УПИ I- 69, кв. 11, село Помощник”, одобрен по Проект „Красива България”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9053096

27.04.2016 г. 

Открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на Община Гълъбово по ПРСР 2014-2020г., за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици, ...

Открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., последващо изготвяне при одобрение на необходимите тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите и консултиране при одобрение след подаване на заявлението по проект „

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи, изпълнявани във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гълъбово, кв.“Съединение“ ...

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи, изпълнявани във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гълъбово, кв.“Съединение“ и кв. „Строител“ – Блок 21, Блок 38, Блок 39, Блок 47, Блок 49 в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност“

ID

Информация за възстановяването на гаранцията за изпълнение по договор № 83/25.10.2012г.

По обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на техническа помощ за управление на инвестиционен проект и подпомагане на ЕУП по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа гр. Гълъбово“

Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, собственост на Община Гълъбово, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи” по обособени позиции №1 и №2

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

Информация за изпълнението на договор № 65 / 13.09.2013г. и възстановяването на гаранцията за изпълнение.

По обществена поръчка с предмет: „Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци – Гълъбово, включително проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура“

11.01.2016г.    Информация за възстановени гаранции

22.01.2016г.    Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка