Езици

Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на 800 /осемстотин/бр. съдове за събиране на битови отпадъци /110 л/от поцинкована ламарина тип "Мева" и 20 /двадесет/ бр.съдове за събиране на битови отпадъци /1100 л/ тип "Бобър"”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9055759

25.08.2016 г. 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Публично състезание с предмет: „Консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” - Дейност № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявлениe за подпомагане по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и последваща  актуализация по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, до одобрение
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински път на територията на община Гълъбово и упражняване на авторски надзор при изпълнението му“

Публично състезание с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински път на територията на община Гълъбово и упражняване на авторски надзор при изпълнението му“

Обект:„Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR 1044 с. Главан – с. Помощник, Община Гълъбово

Обява за събиране на оферти с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ IV – 50313 ГЪЛЪБОВО – МУСАЧЕВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9054635

25.07.2016 г. 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Гълъбово”

 

Обява за събиране на оферти с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ГЪЛЪБОВО”

ID
Публикуван на
Възложител
Описание
Срок за получаване нa оферти1

9054160

Обява за събиране на оферти с предмет: „Основен ремонт на част от ул. „Струма”- от ул. „Калиакра“ до бул. „Република“ гр.Гълъбово, община Гълъбово“

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9054095

06.07.2016 г. 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект „Реконструкция и рехабилитация на Общински Път SZR-1042 “гр. Гълъбово – с. Априлово”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с обект услуга и предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект „Реконструкция и рехабилитация на Общински Път SZR-1042 “гр. Гълъбово – с. Априлово”, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по програма „Развитие на селските райони 2014-2020“, с проект „Реконструкция и рехабилитация ...

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по програма „Развитие на селските райони 2014-2020“, с проект „Реконструкция и рехабилитация на Общински път SZR-1042 “гр. Гълъбово – с. Априлово”, последващо изготвяне при одобрение на проекта на тръжни документации за избор на изпълнител на дейностите, предвидени в проекта и предоставянето на консултантски услуги във връзка с изпълнението на проекта“

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект и последващ авторски надзор за обект „Реконструкция (основен ремонт) на „Професионална гимназия по енергетика и електротехника” (ПГЕЕ), УПИ I, кв. 83, ...

Процедура ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет„Изготвяне на инвестиционен проект и последващ авторски надзор за обект „Реконструкция (основен ремонт) на „Професионална гимназия по енергетика и електротехника” (ПГЕЕ), УПИ I, кв. 83, гр.