Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилищен блок № 44 в кв. „Строител”, гр. Гълъбово, във връзка с реализацията на Националната програма за ЕЕМЖС"

 
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9058288

Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет:„Аварийно възстановяване на съоръжения от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р.Сазлийка от устието на р.Соколица до пътен мост след стопански двор - гр. Гълъбово"

 
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Гълъбово”

 
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
Обява за събиране на оферти с предмет:"Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Гълъбово – експлоатационен сезон 2016-2017г

Обява за събиране на оферти с предмет: "Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Гълъбово – експлоатационен сезон  2016г.-2017г., както следва:

Обособена позиция № 1– Район: гр. Гълъбово – с. Априлово – граница с община Опан – с. Великово – с. Разделна; гр. Гълъбово – кв. „М. Станев” – с. Мусачево; с. Обручище /ОПМ за зимно поддържане – 21, 5 км + уличната мрежа в гр. Гълъбово и селата/

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ Относно: Проект "Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ Относно: Проект "Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.

29.09.2016 - Покана

29,09,2016 - Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет:Определяне на единични цени и стойността на видовете СМР за изпълнение на обслужващите тръбопроводи, по проект „Реконструкция на общински път гр. Гълъбово - с.Мусачево”

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: Доставка на технологично оборудване и обзавеждане за нуждите на СУ „Васил Левски” гр. Гълъбово

Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9056675

19.09.2016 г. 

Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрив на I ОУ „Паисий Хилендарски” гр. Гълъбово, Община Гълъбово”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9056066

01.09.2016 г.