Езици

Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лекотоварен автомобил за хора с увреждания 9-местен за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Гълъбово“

ID 9092844 - Публикуван на 26.09.2019 г.
Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвест. проекти и упражняване на строителен надзор, за строеж: сепарираща инсталация за битови отпадъци, вкл. доставка и монтаж на необх.технол.оборудване

No ID на документа Подпис Тип на документа
...

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2019/2020 г. по утвърдени маршрутни разписания по шест броя обособени позиции"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ ХІІ-262, кв.14“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан“, находящ се в УПИ ХІІІ-388 , кв.89 по плана на с. Главан

Открита процедура поЗОП с предмет : "Инженеринг–изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудванe и упражняване на авторски надзор по време на строителств

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан“, находящо се в УПИ ХІІІ-388 , кв.89 по плана на с. Главан

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа
Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.