Езици

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ за изпълнението на програмите за ЕЕ съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на ЕЕ съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

изтегли таблица от тук ---->> ФОРМА EXEL 2010

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

изтегли таблица от тук --->>  ФОРМА - EXEL 2010

      Отчетна година 2017
         
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и 
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)
Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.
Вид на задълженото лице: Общинска администрация
Наименование на задълженото лице: Община Гълъбово
ЕИК / Булстат: 817696
Адрес:      
Област Община Населено място Улица
Стара Загора  Гълъбово гр. Гълъбово  бул."Република" 48
         
Данни за програмата:        
Наименование на програмата Срок на програмата Приета с Решение №/дата, месец, година
Общинска програма за енергийна ефективност                                                                  Общинска програма за енергийна ефективност 2018-2022 г. 2018 - 2022 г. Решение №244 от Протокол №25/18.02.2005 г.                                                     Решение №395 от Протокол №47/31.01.2018 г.
 
Цел на програмата за енергийна ефективност 1,21 GWh
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания 0,0 GWh
0 %
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения 0 GWh
         
Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:  
Име на служителя: Веселин Желев Петров
Телефон и e-mail за контакт: 0418/68955   [email protected]
         
Дата: 26.02.2018 г.     Подпис: ........................................
     

(Пламен Бараков - за Кмет на община Гълъбово, съгл. Заповед    №143/26.02.2018 г.)

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

изтегли таблица от тук --->>  ФОРМА - EXEL 2010

 

      Отчетна година 2016
         
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и 
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)
Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.
Вид на задълженото лице: Общинска администрация
Наименование на задълженото лице: Община Гълъбово
ЕИК / Булстат: 817696
Адрес:      
Област Община Населено място Улица
Стара Загора  Гълъбово гр. Гълъбово  бул."Република" 48
         
Данни за програмата:        
Наименование на програмата Срок на програмата Приета с Решение №/дата, месец, година
Общинска програма за енергийна ефективност    Решение №244 от Протокол №25/18.02.2005 г.
 
Цел на програмата за енергийна ефективност 1,21 GWh
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания 0,0 GWh
0 %
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения 0 GWh
         
Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:  
Име на служителя: Веселин Желев Петров
Телефон и e-mail за контакт: 0418/68955   [email protected]
         
Дата: 24.02.2017 г.     Подпис: ........................................
     

(Николай Тонев- Кмет на община Гълъбово)

 

ФОРМА ПО ЧЛ. 12