Езици

Търгове, конкурси, обяви, проекти

КОНЦЕСИИ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

............................................................................

Заповед - пасища

 

Протокол от копмисия, относно постъпилите заявления от заявители, правоимащи лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответните или съседни землища на община Гълъбово, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаващите или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

...............................................................

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

! ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Утвърдени със заповед №345/19.04.2018 г. на Кмета на община Гълъбово в сила от 19.04.2018 г.

Приложение №1 - СПРАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОСТАВКИ, УСЛУГИ И СТРОИТЕЛСТВО 

Приложение №2 - ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Приложение №3 - ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Приложение №4 - ЧЕК-ЛИСТ Относно извършените действия, както и създадени и получени дикументи в хода на провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

 

Обява за събиране на оферти с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "Дом за стари хора", гр.Гълъбово