Езици

Търгове, конкурси, обяви, проекти

КОНЦЕСИИ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

...............................................................

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

! ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Утвърдени със заповед №345/19.04.2018 г. на Кмета на община Гълъбово в сила от 19.04.2018 г.

Приложение №1 - СПРАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОСТАВКИ, УСЛУГИ И СТРОИТЕЛСТВО 

Приложение №2 - ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Приложение №3 - ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Приложение №4 - ЧЕК-ЛИСТ Относно извършените действия, както и създадени и получени дикументи в хода на провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 

..................

ПРОЕКТИ:

..................

ОБЯВИ:

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

23.04.2018 г.  - ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 14 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в община Гълъбово 

Приложение 1

Приложение 2

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

.................

СПИСЪК на кандидатите допуснати до участие в подбора на двама външни членове на одитния комитет в Община Гълъбово, в процедура обявена със Заповед № 22/ 09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

..................

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

.........................

         Община Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЛ)400 кV от подстанция п/ст „Марица Изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3(Лот 2), който за територията на община Гълъбово е с трасе находящо се в землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация – стая 207.

 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Гълъбово.

 ................

Обява: На 29.11.2017 г. /сряда/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 г.

..............

Обява: На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

Приложения: 

Капиталови разходи 2017 г

Обява публично обсъждане 2017 г

Проект бюджет 2017

Проекти 2017 г

....................

На основание Закона за държавния служител и  Заповеди на Кмета на Община Гълъбово:

конкурс: ст.експерт: Управление на общинска собственост

ст.експерт "Екология и екологичен контрол"

Главен счетоводител

Гл. експерт "Образование"

"Незаконно строителство"

......

Списък на допуснати за участие в конкурс лица за заемане на длъжност