Езици

Меню

КОНТАКТИ

г-н Николай Тонев Колев                                                                               e-mail:   

Кмет на Община Гълъбово                                                                                Кмет:   [email protected]                
бул. Република № 48                                                                                  Секретар:   [email protected] 
6280 гр. Гълъбово                                                               Връзки с обществеността:   [email protected]
 
тел. централа: 0418/68901
факс: 0418/64194
 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА, ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО (ФАЙЛЪТ Е КАЧЕН НА 3 ЧАСТИ)

1. - ДО 5 СТР.                                  2. - ДО 11 СТР.                                           3. - ДО 17 - ПОСЛЕДНА СТР.

 

КАРТА НА ГЪЛЪБОВО

Работно време на общинска администрация- гр. Гълъбово,бул. Република 48, партер

понеделник - петък: 9:00 - 17:30 часа

Приемен ден на Кмета: четвъртък, общинска администрация, партер, зала- приемна на кмета

Център за информация в Община Гълъбово:

Деловодство: Милена Илиева 0418/ 68 906

АПО и Информация: 0418/ 68 907

Отчетник наеми: 0418/ 68 910

Местни данъци и такси:  Марина Янкова 0418/ 68 913

КАСА местни данъци и такси: Деляна Караджова  0418/ 68 914

 

ЙЕРАРХИЧЕСКА ОРГАНОГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

Структурни звена и длъжности Лице за контакти

Телефони:

код за Гълъбово 0418/

РЪКОВОДСТВО     
Кмет на Община Николай Тонев Колев 68 901
Секретар на община Пенчо Стойчев Стоянов 68 901
Заместник кмет Димитър Петров Василев 68 922
Заместник кмет Пламен Ганчев  Бараков 68 911
ДЛЪЖНОСТИ ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА    
Главен архитект Иван Динев Кирчев 68 947
ОТДЕЛ " ВЪТРЕШЕН ОДИТ"    
Вътрешен одитор Тони Ивова Вушева 68 964
Старши вътрешен одитор Деница Иванова Костадинова 68928

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСИ"

   

Директор на дирекция "АПО и финанси"

Главен счетоводител

Нела Жекова Петрова

Светослав Стефанов Савов

68 963

68 954

Главен експерт "Бюджет" Петя Георгиева Петкова 68 962
Счетоводител, оперативен Яница Живкова Гочева 68 960
Счетоводител, оперативен Диана Георгиева Колева 68 958
Старши специалист "ЕСГРАО" Деница Петрова Митева 68 939
     
ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ"    
Директор дирекция Севдалин Дончев Сидеров 68 948
Главен експерт "Кадастър и регулация" Диана Кирилова Баракова 68 950
Главен специалист "Кадастър" Красимира Стоянова Тенева 68 949
Главен експерт "Незаконно строителство" Станимира Грозева Желева 68 944
Главен експерт "Планиране и евроинтеграция" Веселин Желев Петров 68 955
Главен експерт "Образование" Емилия Вълкова Гочева 68 933
Главен експерт "Стопански дейности и социално развитие" Маргрета Господинова Манева 68 965
Старши експерт "Екология и Екологичен контрол" Светла Иванова Йовчева 68 928
Старши експерт "Екология" Светла Костадинова Петрова - Русева 68 928
Старши експерт "Управление на общинската собственост" Кристина Георгиева Колева 68 945
Главен експерт "Човешки ресурси" Павлина Петрова  Драгиева 68 927
Старши експерт "Местни данъци и такси" Динка Стоянова Павлова 68 926
Главен експерт "Административни дейности и канцелария на кмета" Таня Васкова Николаева 68 901
Старши специалист "Секретар МКБППМН" Антоанета Златева  Узунова  
     
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-МЕСТНА ДЕЙНОСТ    
Юрисконсулт Евгения Иванова Вълчева

68942

Гл.експерт "Връзки с обществеността и протокол" Гергана Вълева Стоева 68 696; 68 970
Старши експерт "Финансов контрол" Гергана Златева Банева 68 962
Старши счетоводител Ивета Кръстева Далакманова 68 958
Отчетник, счетоводство Жанета Райкова Димова 68 962
Младши експерт "Общестевени поръчки" Кремена Пламенова Христофорова 68 972
Старши експерт "Охрана и сигурност" Стефан Атанасов Радев 68 971
Старши експерт "ОМП и Управление при кризи" Даниела Василева Митева 68 956
Младши експерт "Наеми, наемни отношения общинска собственост" Катерина Ивайлова Георгиева 68 946
Главен специалист "Инвеститорски контрол" Иванка Евгениева Иванова 68 944
Главен специалист "Административни дейности" Ирина Димитрова Георгиева 68 912
Страши специалист "Гражданско състояние" Станислава Георгиева Таскова 68 941
Страши специалист "Информационно обслужване" Станимир Митков Караабов  
Старши специалист "Човешки ресурси" Гергана Николаева Минчева 68 927
Старши специалист "Публично изпълнение" Елица Милкова Иванова 68 925
Специалист "Кадастър" Мариета Петева Пенева 68 951
Изпълнител "Домакин" Милена Жекова Алексиева 68 923
Изпълнител "Шофьор" Петьо Георгиев Проданов 68 902
Изпълнител "Касиер" Катя Михова Вълчева 68 952
Главен експерт "АО" кв.II-ри Веселин Янчев Димитров 62 254
Специалист "Кадастър" Мариета Петева Пенева 68 951
Специалист "Социални дейности" Габриела Иванова Илиева 68 965
Специалист "АО в инф.център" Стела Тенчева Стайкова 68 907
Старши специалист "АО" с. Мъдрец Пенка Стефанова  Караджова 04153/2325
Старши специалист "АО" с. Главан Севдалина Живкова Димитрова 0415582260
Старши специалист "АО" с.Помощник Гена Димова Недялкова 041552380
Старши специалист "АО" с.Априлово Пенка  Тенева Колева 04156/2260
Старши експерт "АО" с.Искрица Златка Динева Танчева 04158/2260

Старши експерт "АО" с.Мусачево

Николинка Станкова Господинова 0418/62219
Технически сътрудник с.Обручище Надежда Константинова Димитрова 04152/2615
Технически сътрудник "Ромска общност" Симеон Стефанов Димитров  
ДД по образование    
Счетоводител Ирина Желязкова 68 932
Счетоводител Валентина Георгиева 68 931