Езици

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ДОКЛАДИ И ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ДОКЛАДИ

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2018

........... Информация спорт 2017

Спортен календар 2017

Спортен календар 2016

Спортен календар 2015

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2014 ГОДИНА

........................................................................................................................

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2019 г. /приета с реш.№ 549/30.01.2019 г./

..............................

АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМАзанамаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздухи достигане на установените норми за вредни веществаПериод на действие: 2014 – 2018година

част 1             част 2            част 3            част 4

Отчет 2017 - Програма КАВ

Отчет 2016 - Програма КАВ

......

Програма  управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2018 г./приета с реш.№ 396/31.01.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 430/27.03.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 451/27.04.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 471/21.06.2018 г.,изм.и доп.с реш.№ 478/29.06.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 503/26.09.2018 г.,изм.с реш.№ 512/30.10.2018 г./

.........

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТОНА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТА 2015– 2019г. /приета среш.№ 38/15.01.2016г., изм.и доп. с реш.№ 503/26.09.2018 г./

......

Програма за Енергийна ефективност

......

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2018г. 

.........

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2017г. 

........

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2018 г.

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2017 г. на община Гълъбово, обл.Стара Загора

Прогрма за закрила на детето 2017 г.

Отчет на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2016 г. на община Гълъбово

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2016 г.

Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2015 г. на община Гълъбово

...

ОТЧЕТ за 2017 година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

ОТЧЕТ за 2016година за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.

...........

Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. /2017/

................

Годишен Отчет за изпълнение Програма на община Гълъбово за мандат 2015 г. – 2019 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2017-2020

........

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2016 г.

.........

Информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в община Гълъбово за учебната 2015/2016 година и готовността на учебните заведения за началото на 2016/2017 учебна година

 

Информация за дейността  на МКБППМН за 2015 г.

.................

Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Отчет за Програма - Община Гълъбово 2011-2014

.....................

Програма за управление на Община Гълъбово 2015 -2019

.......................................

МЕРКИ за оптимизиране на разходите за персонал в рамките на параметрите по бюджета на община Гълъбово за 2015 г.

........................................

Програма за структурни и функционални реформи в община Гълъбово за периода 2015 – 2017 г.

.........................................

Програма Общинска собственост 2015

........................................

Програма закрила на детето 2015

......................................

Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2014 г. на община Гълъбово

.......................................

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2015 г.

...............................................................................

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Приет с Решение № 585, взето с Протокол № 52 от 26.11.2014 г. на Общински съвет – Гълъбово

..............................................................................

Общински план за развитие 2014-2020 /актуализация 2014/

Индикативна финансова таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Матрица с индикатори на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Инструментариум за мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

Наръчник мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

.............................................................................

Отчет за 2013 г. за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърденте норми за наличие на вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2011-2013г.

.........................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 2014

.................................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013

........................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2014

 

Програма  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2014 г.

...............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013

...............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2013 - 2017 Г. (АПРИЛ 2013)

...............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гълъбово

...................................................................................................................................................................................

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

............................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2015 г

........................................................................................................................................................................................

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2012 г.

.........................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 г.

.........................................................................................................................................................................................

Програма за качеството на атмосферния въздух

Списък на общински сгради  с над 250 м2 РЗП, за които  е  необходимо да се предприеме задължително енергийно обследване - енергиен одит, както и  обекти с приложени съответни мерки и сгради с подобрени енергийни характеристики

...............

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 г.

 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ (2017 – 2018)

А н а л и з на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Гълъбово

................

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО (2017 - 2020) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020) 

..............

Годишен план за действие 2017г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Гълъбово (2016- 2020)

...............

ОТЧЕТ за  дейността на Общински съвет - Гълъбово и неговите комисии за периода ноември 2015 г. – ноември 2016 г.

Общински план за младежта 2018 г.

............Отчет на План за младежта 2017 г. 

Общински план за младежта 2017 г.

................Отчет на План за младежта 2016г.

Стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020

.................................

План за действие на община Гълъбово 2016 за изпълнение на националната стратегия на Република България  за интегриране на ромите /2012-2020/

................................

Доклад - Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Гълъбово

.......................

Отчет 2015 по плана за действие за интегриране за българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

..............................

Информация за спорта и туризма за 2015 г. 

...............................

Общински план за младежта 2016 г.

Отчетчет на план за младежта 2015

........................................

Стратегия за управлението на общинска собственост за мандата 2016-2019

..............................................

Годишен план за действие 2016 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Гълъбов (2011- 2016)

...........................................

Общински план за младежта 2015

.............................................

Доклад от обследване за ефективност на улично осветление

..............................................................................

Общински план за развитие 2014-2020 /актуализация 2014/

Индикативна финансова таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Матрица с индикатори на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гълъбово

Инструментариум за мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

Наръчник мониторинг, контрол и оценка на публични политики в община Гълъбово

.............................................................................

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 Г.

...................................................................................................................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2013 Г.

.................................................................................

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА в Община Гълъбово за 2013 г.

............................................................................................................................................................................

Общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г.

..............................................................................................................................................................................

Таблица към общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г.

 

..............................................................................................................................................................................

 

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

..................

   ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2011

................

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011- 2016) в община Гълъбово за 2013 г.

Мониторингов доклад 2013

План за 2014 г.

План за 2015 г.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТОНА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012– 2015 г.

.........................................................................................................................................................................................

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ.

АНАЛИЗ

ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТИ

......................

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА  ЗА  ФУНКЦИОНИРАНЕ    НА СИСТЕМИТЕ  ЗА  ФИНАНСОВО  УПРАВЛЕНИЕ  И КОНТРОЛ  В  ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО

.....

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА   В ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО