Езици

Меню

Наредби

 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

(Приета с реш.№ 67/13.05.2008г, изм.с реш.№ 94/25.06.2008г., доп.с реш.№ 171/22.12.2008 г, изм.с реш.№ 176/22.01.2009 г., изм.с реш.№ 312/27.11.2009 г., изм.с реш.№ 357/29.01.2010 г., доп.с реш.№ 444/29.10.2010 г., доп.с реш.№ 462/16.12.2010 г., изм.и доп.с реш.№ 483/21.01.2011 г., изм.с реш.№ 505/25.02.2011 г., изм.и доп.с реш.539/10.05.2011 г., доп.с реш.№ 620/20.09.2011 г., доп.с реш.№ 32/10.02.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 50/29.03.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 51/29.03.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 184/18.12.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 224/27.03.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 407/19.12.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 184/28.09.2016 г., изм. с реш. №226/03.10.2016г. и реш. №254/10.10.2016. на АС гр. Стара Загора, изм.с реш.№ 209/12.07.2017 на АС гр.Стара Загора, изм.и доп. с реш.№ 342/31.08.2017 г., изм.и доп.с реш.№ 489/30.07.2018 г.)

Н А Р Е Д Б А за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Гълъбово (приета на заседание на Общински съвет - Гълъбово с Решение № 210 от протокол № 23/25.11.2016 г., изм.с реш. № 162/14.06.2017 г. на АС гр.Стара Загора, изм.с реш.№ 362/31.10.2017 г.)

.....

НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Гълъбово

.........................

НАРЕДБА  за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Гълъбово

Приложение 1: РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

..............

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

............

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

.................

Н А Р Е Д Б А за  определяне  размера на местните данъци на територията на община Гълъбово

................

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

................

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

.............

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

..............

Наредба за символиката на Община Гълъбово О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГЪЛЪБОВО

..............

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово
Н А Р Е Д Б А за условията и реда, при които община  Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични  търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Гълъбово (Приета с Решение № 203/25.01.2013 г.)

Н А Р Е Д Б А за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Гълъбово /по чл.196,ал.5 от Закона за устройство на територията – ЗУТ/

 

НАРЕДБА за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Гълъбово (Приета с Реш.№ 145/05.12.2008 г., изм.и доп.с Реш.№ 105/31.07.2012 г.)

 

Н А Р Е Д Б А  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред безопасността на движението, ползването на превозни средства и общите площи на територията на Община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА НОМЕР 1)

 

Н А Р Е Д Б А  № 2 За организацията на пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА НОМЕР 2)

 

НАРЕДБА за стопанисване  и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд

(Приета с Решение№535/31.03.2011 г.,  изм. с Решение № 544/10.05.2011 г., изм. с Решение № 566/28.06.2011 г)

( виж документа - НСУЗЗОПФ )

 

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

( виж документа - ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА )

 

НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА ЗА БЮДЖЕТА)

 

НАРЕДБА за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ)

 

НАРЕДБА за доброволните граждански формирования (доброволни сътрудници) за охрана и опазване на селскостопанското имущяество, собствеността и за противодействие на престъпността в община Гълъбово

(Приета с Решение № 598/18.08.2011г., изм.с реш.№ 619/20.09.2011 г.)

(виж документа- НАРЕДБА- ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ)

 

Н А Р Е Д Б А за обществения ред при използване на превозни средства
и общи площи на територията на община Гълъбово

(виж документа - НАРЕДБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА)