Езици

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово обявява 3 свободни работни места за обществени възпитатели за 2018 година на граждански договор

25 Юли 2017 - 5:01pm

На снимката - Мероприятие на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Гълъбово

 

 

 

 

 

Конкурс за обществен възпитател

Анестезиологът Нихар Канти Гири от Индия в МБАЛ Гълъбово

ИЗБРАХ ГЪЛЪБОВО ПРЕД ВАШИНГТОН: Скромният лекар от Индия, Нихар Канти Гири, работи от няколко години в МБАЛ Гълъбово. Той е анестезиолог, завършил е в София, но след специализация в Стара Загора, решава да остане завинаги в България. С него вече тук са и съпругата му Рина Рани и невръстният му син Рам Гопал Гири.

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

 

Подписан договор за Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух

2 Юни 2017 - 5:05pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № BG16M1OP002 – 5.002 – 0012 – C01

Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите

Община Гълъбово ще подпише договор за изпълнение на "Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества"

30 Май 2017 - 9:19am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ размер на инвестицията по проекта–150 294 лв.

БФП – 150 294 лв.

От бенефициента- 0 лв.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

В областния кръг младите огнеборци на СУ "Васил Левски“ Гълъбово без наказателни точки в дисциплината „бойно разгръщане на състезателна пътека“

В областния кръг младите огнеборци на СУ "Васил Левски“ Гълъбово

без наказателни точки в дисциплината „бойно разгръщане на състезателна пътека“

Предстоящо събитие на 13 и 14 май 2017 г. /събота и неделя/ на новата открита сцена в Младежки център – Гълъбово /в парка до стадиона/ – XXVII Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“

Българският фолклор ще бъде представен в Гълъбово

през идните събота и неделя с над 1300 участници

Изготвен проект за подробен устройствен план - парцеларен план от техническата инфраструктура "Нова ВЛ 400kV от от п/ст "Марица изток"до п/ст "Бургас"

9 Май 2017 - 11:36am

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Бюро по труда”- уведомява работодателите от общините Раднево и Гълъбово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) п

20 Април 2017 - 4:45pm

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Раднево провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Представяне на проект - Реконструкция /основен ремонт/ на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

11 Април 2017 - 10:22am