Езици

Ще се даде старт на строителните дейности по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

05.01.2021 - 18:48

 

 

 

 

 

 

 

На 07.01.2021 г. в гр. Гълъбово ще се състои подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, с което ще се даде старт на строителните дейности по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се изпълнявасъгласно АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”