Езици

Чрез МИГ Гълъбово- Опан ще се реализира проект "Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури"

12.05.2021 - 20:18

Чрез МИГ Гълъбово- Опан ще се реализира проект "Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури"

На 12.05.2021г., Председателят на УС на МИГ "Гълъбово - Опан" инж. Пламен Бараков и ЗП Митко Жеков Маринов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово - Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЗП Митко Жеков Маринов с наименование: „Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 126 801,00лв.,от които одобрена субсидия  - 62 363,79 лв. Проектът предвижда закупуване на земеделска  техника - колесен трактор, редова сеялка,сеялка за слята повърхност, GPS навигация, плуг обръщателен  и култиватор.

От регистрацията си като земеделски производител Митко Жеков Маринов е с основна дейност производство и реализация на собствено произведена земеделска продукция. Обработва и  произвежда селскостопанска продукция от културите – пшеница, слънчоглед и люцерна. Кандидатът започва своята дейност като обработва земеделски парцели главно в с. Опан и с. Венец в област Стара Загора. Закупуването на земеделската техника ще покрие нуждите на стопанството за обработка на почвата и прибиране на земеделските култури. Необходимостта от нова техника е належаща поради амортизирането на наличната, увеличаването на стопанството и поради зачестилите лоши метеорологични условия, които налагат по-бърза реакция при агротехническите мероприятия.