Езици

Ремонт на два пътя – до селата Априлово и Великово

 Ремонт на пътя до с. Априлово и на този до с. Великово. Община Гълъбово спечели проект за ремонт на два пътя – до селата Априлово и Великово. Кметът Николай Тонев подписа договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 271 361.03 лв. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е за рехабилитация и реконструкция на общински път SZR2040 от км. 0+000 до км. 2+200 село Великово и общински път SZR1042  Гълъбово – село Априлово.

Изпълнителят ще бъде избран чрез процедура по Закона за обществените поръчки.