Езици

РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОСНОВЕН РЕМОНТ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГР.ГЪЛЪБОВО

 „ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ДОГОВОР № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. ЗА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ (ОСНОВЕН РЕМОНТ) НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГР.ГЪЛЪБОВО, УПИ I, КВ.83 - УЧЕБНА СГРАДА И УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ"

Обект "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" се изпълнява по договор BG16RFOP001-3.002-0006-С01,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Обновяването на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбовое към своя финал. Реализирани са основните дейности: външно топлинно изолиране на фасадите, изолация  на покриви, ремонт на вътрешни помещения/учебни кабинети, работилници и санитарни помещения/, направена е  цялостна подмяна на  ел. и ВиК мрежите. Изградено е евакуационно стълбище и е подменена част от дограмата.