Езици

Първа копка по проект - Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR2040 от км. 0+000 до км. 2+200 село Великово и общински път SZR1042 Гълъбово – село Априлово.

25.02.2020 - 15:17

НА 16 МАРТ 2020 g. - ПЪРВА КОПАКА ЗА РЕМОНТ НА ДВА ПЪТЯ - Дългоочакваният ремонт на двата пътя: от Гълъбово до с. Априлово и от с. Разделна до с. Великово ще започне. /сателитни снимки от Google/ Това стана ясно след подписването на 10-ти февруари от кмета на общината Николай Тонев на Анекс № 2 към Договор 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г. с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 093 728.18 лв. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е за рехабилитация и реконструкция на общински път SZR2040 от км. 0+000 до км. 2+200 село Великово и общински път SZR1042 Гълъбово – село Априлово.
Изпълнителят беше избран чрез процедурата по Закона за обществените поръчки и това е фирма „Пътища” АД.