Езици

Общото събрание на РАО “Тракия” на 30 март 2018 г. в град Елхово.

Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” се проведе на 30 март 2018 г. в град Елхово. Заместник-кметът на гълъбовска община Димитър Василев взе участие, като член на Управителния съвет. Мероприятието започна с приветствие и представяне на общината-домакин от кмета г-н Петър Киров.

Дневният ред на Общото събрание включваше отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Бяха направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

В Общото събрание участваха делегатите - кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гости на мероприятието присъстваха представители на партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция (кметовете на Кешан, Чорлу, Буюк Мандра, Визе и Хавса), както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева.