Езици

Мерки за справяне с разпространението на Covid -19 Коронавирус

ЗАПОВЕД134/13.03.2020 г.

          На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед N° Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република Българияи заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.       Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбоводо 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2.      Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.      Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.      Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата па предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.

5.      Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове,фитнес-зали и други). 

6.      Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж заспазване на лична хигиена на персонала и нсдопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7.      Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни заведения.

ІІ.Заповедта да сесъобщи на всичкизаинтересовани страни и се оповести на сайта на община Гълъбово

III.    Зам.кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметски наместнициоказват -пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

ІV.    Срокът и обхвата на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Пенчо Стоянов- секретар на община Гълъбово.

 

За Кмет на община Гълъбово:................/ПП/..............

                                                     /Д. Василев/