Езици

Заповед - отчуждаване имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора

Областен управител на област Стара Загора

З А П О В Е Д     №ДС-ЗД-192

Стара Загора     06.11.2020 г.

На основаниечл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията ичл.63б от Закон за енергетиката и §1, т.24б от Допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката,съвместна Заповед №РД-02-14-902/20.10.2020г. и №ЗМФ-784/16.10.2020г.наМинистъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на финансите, кактои писмо с вх. №ДС-455/27.10.2020г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

НАРЕЖДАМ:

ОТЧУЖДАВАМ имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, разположено на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, както следва:

№ по ред

Идентификатор на имота

НТП

Кат.

Местност

Име на собственик  на имота  (тритe имена)

Площ  за отчуждаване  /дка/

Стойност на паричното обезщетение /лева/

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

53134.95.7

Нива

6

Тасмата-Ормана

 

„ВЕНЖОР АГРО“ ООД

20,597

12 358,20

 

№ по ред

Идентификатор на имота

НТП

Кат.

Местност

Име на собственик  на имота  (тритe имена)

Площ  за отчуждаване  /дка/

Стойност на паричното обезщетение /лева/

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2.

53134.95.18

Нива

5

Тасмата-Ормана

„ВЕНЖОР АГРО“ ООД

7,159

6 053,08

 

3.

53134.95.21

Нива

5

Тасмата-Ормана

Наследници на

Мино Тенев Желев

6,070

5132,31

 

ИМОТИ:

3

 

 

ОБЩО:

33,826

23543,59

 

 

Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти- частна собственост е в размер 23 543,59лв.(двадесет и три хиляди петстотин четиридесет и три лева и петдесет и деветстотинки).Сумата е определена въз основа на експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител.

„Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на твърди горива- лигнитни въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн“, разположен на територията на общините Раднево и Гълъбово, област Стара Загора. Добивът осъществен от дружеството възлиза на около 85% от добива на въглища в страната и около 92% от добиваните лигнитни въглища. Чрез преработката на иззетите от находището твърди горива се произвежда приблизително 45% от електроенергията в страната.

Рудник „ Трояново – 3“ е част от находище „ Източномаришки въглищен басейн“, попадащо на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, за което е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 559/20.07.1999г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Добивните дейности от находище „Източномаришки въглищен басейн“ се извършват в рудници „Трояново – 1“, „Трояново – север“ и „Трояново – 3“, които са утвърдени като стратегически обекти от национално значение в енергетиката с Решение на Министерски съвет №755 от 21.09.2004 г. Същите са определени и за стратегически обекти от значение за националната сигурностс Постановление на Министерския съвет № 181 от 20.07.2009г.

Със Заповед №РД-02-15-118 от 22.11.2016 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройствотое одобрен и влязъл в сила проект на „Специализиран подробен устройствен план за развитие на рудник „ Трояново – 3“, за части от землищата на с. Медникарово, ЕКАТТЕ 47603, с. Обручище, ЕКАТТЕ 53134 и с. Главан, ЕКАТТЕ 14951, община Гълъбово, област Стара Загора“.

Отчуждителната процедура на посочените по-горе имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Гълъбово, област Стара Загора, е с оглед необходимостта от осъществяване на минно-технологичните дейности на рудник „Трояново–3“, в съответствие със стратегическите планове за развитие на „Мини Марица -изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, предмет на настоящата заповед са осигурени от„Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Сумата, необходима за изплащане на паричните обезщетения да бъде внесена по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387 3499 38, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Стара Загора, на Областна администрация Стара Загора и ще се изплаща след влизане в сила на заповедтав случай, че в едномесечен срок от публикуване на съобщение по реда на чл.39, ал.6 от ЗДС, обезщетението не бъде изплатено по искане на правоимащите лица пред „Мини Марица - изток“ ЕАД, с приложени документи доказващи правото им на собственост.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 от АПК.

Копие от същата да се изпрати до кмета на община Гълъбово и кмета на кметство с. Обручище,община Гълъбово,за поставянето ѝ на определените места в сградата на общината,съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

В случай, че адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес, заповедта да му се съобщи по реда на чл.34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Гълъбово.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването ѝ.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител