Езици

Днес, 04.01.2018 г. в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово ще бъде официално обявен краят на строителните работи, ще бъде открита сградата след ремонта, ще бъде отслужен и водосвет.

04.01.2018 - 09:22

Днес, 04.01.2018 г.  в 10:30 часа в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово ще бъде официално обявен краят на строителните работи, ще бъде открита сградата след ремонта, ще бъде отслужен и водосвет.

Приключиха строително монтажните работи по един от големите проекти, спечелени от Община Гълъбово  - "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г.

Постигната е конкретната цел на проекта за  създаване на благоустроена и съвременна материална база за учение и спорт, която да осигури на учениците възможност за физическо, интелектуално и цялостно развитие на уменията им. 

Изпълнено е  външно топлинно изолиране на стените на отопляемото пространство, изолация на покрива, цялостна подмяна на “сградната ВиК инсталация” и ел. инсталация. Изградено е  евакуационно стълбище. Направен е ремонт на учебните кабинети, санитарните възли, преустроен е приземен  етаж  на учебната сграда в архиви и офиси, както са обновени и учебните работилници.  Изцяло са обновени фасадите на учебен корпус и учебните работилници.