Езици

Днес, първа копка по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея.

Провеждане на „Първа копка“

по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения"

Уважаеми Дами и Господа,

Днес, 23.08.2019 г. ще се състои „Първа копка“ от 12.15 ч.по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения", финансиран съгласно договор № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019 г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите.

На събитието ще вземат участие Министъра на Околната среда и водите - Г-н Нено Димов,

Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“ - Г-жа Валерия Калчева,

Заместник-главен директор на управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“ - Г-н Владимир Ангелов,  граждани, изпълнителите на проекта и представители на бизнеса.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект  "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения", финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

На 23.08.2019 г.: от 11:00 часа се проведе „Първа встъпителна пресконференция“ по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения", финансиран съгласно договор № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019 г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите.

На 23.08.2019 г. от 12:15 се състоя „Първа копка“ от по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения", финансиран съгласно договор № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019 г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите.

 

 


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект  "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения", финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.