Езици

АРХИВ - НАРЕДБИ /2011-2015/

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

виж документа - ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА )

.........

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Приета с реш. № 531/18.12.2018 г.)

........

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Отменена с протокол 61/18.12.2018 г.)

...........

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения реди безопасността надвижението в Община Гълъбово (Отменена с протокол №60/30.11.2018 г.)

.......

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово(Приета с реш.№ 67/13.05.2008г, изм.с реш.№ 94/25.06.2008г., доп.с реш.№ 171/22.12.2008 г, изм.с реш.№ 176/22.01.2009 г., изм.с реш.№ 312/27.11.2009 г., изм.с реш.№ 357/29.01.2010 г., доп.с реш.№ 444/29.10.2010 г., доп.с реш.№ 462/16.12.2010 г., изм.и доп.с реш.№ 483/21.01.2011 г., изм.с реш.№ 505/25.02.2011 г., изм.и доп.с реш.539/10.05.2011 г., доп.с реш.№ 620/20.09.2011 г., доп.с реш.№ 32/10.02.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 50/29.03.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 51/29.03.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 184/18.12.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 224/27.03.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 407/19.12.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 184/28.09.2016 г., изм. с реш. №226/03.10.2016г. и реш. №254/10.10.2016. на АС гр. Стара Загора, изм.с реш.№ 209/12.07.2017 на АС гр.Стара Загора, изм.и доп. с реш.№ 342/31.08.2017 г.)

 

Стараницата се актуализира....

........