Езици

Град Гълъбово

Настоящата интернет страница е изградена по проект “ДА – Добра Администрация в община Гълъбово” в изпълнение на договор с регистрационен № А 09-31-24 С /12.06.2009 г.

"горещ" телефонен пост за сигнализиране при спешни случаи за замърсяване на околната среда:

0418/ 6 30 20

====================================================================================

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: 06.03.2014 Г.

Финална пресконференция: 04.07.2014 

====================================================================================

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Приоритетна ос І „Добро управление”,   Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия         BG051PO002/13/1.1-07

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”

Проектът сеосъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз,чрез Европейския социален фонд

БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: ТУК

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ: ТУК

ВИДЕО: ТУК (в клипа - 3-тата новина)

Обсъждане във фокус група на функциите и структурата на общинска администрация на 13.03.2014 и дискусионен форум на 14.03.2014 за представители на организации, бизнес и граждани

...........................................

На 22.07.2014 г. - Обществена дискусия за Обсъждане на проекта на доклад за Функционален анализ на община Гълъбово, със заинтересовани страни - представители на организации, бизнес и граждани

.....................................

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО

1-ва част

2-ра част

====================================================================================

 

ОФИЦИАЛЕН САЙТ: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

КАРТА НА ГЪЛЪБОВО

География

Община Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина . Заема площ от 348.8 квадратни километра и представлява 6.8% от територята на Област с административен център Стара Загора. Обработваемата земя заема повече от половината от територията й – 54%. 

Общината граничи със землищата на общините Раднево, Опан, Симеоновград и Тополовград. Средната надморска височина 194,5 м и абсолютни височини в границите от 100 до 370 м. Релефът е предимно равнинен, но в източната и западната част на територията й има разположени ниски хълмове. В територията й се включва и част от Сакар планина. През територията й протичат реките Сазлийка и притоците й р. Овчарица и р. Соколица.

Водите на трите реки се използват за напояване. Климатът  се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 120 С, а за относителната влажност на въздуха са около 70%.Валежите през годината са неравномерно разпределени. Основният минерално-суровинен ресурс, с койторазполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на  въгледобива и електропроизводството.Те са част от Източно-маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България/ разположен на територията на общини Раднево и Гълъбово.

Териториите за добив на полезни изкопаеми  заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово. Гр. Гълъбово се намира на 250 км от София и на 115 км от Пловдив, като транспортните връзки се осъществяват чрез жп. и автомобилен транспорт. Плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 км2. Най-близкият ГКПП “Капитан Андреево” е на 85 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.

 

Демографски

Общият брой на населението е 14 217души. Селското население е 5254 души, а градското население е 8963души.). Средната гъстота на населението  в Общината е 44,7 ч./км2, при средна гъстота за страната 70,3 ч./км2 . В общинския център е концентрирано повече от половината (61,08%) от населението на общината. Останалите по-многолюдни селища са селата Обручище (с 12,3% от населението), Главан (7,2%) и Мъдрец (5,9%), като намалението на населението е най-високо именно в тези села. В групата на малките села (под 500 д.) попадат 7 села.

 

Икономически

Равнището на безработица на база регистрираните безработни е 10,54% (576 души) в началото на 2013 г. 

Промишленото развитие в общината е базирано основно на въгледобива, производството и преноса на електроенергия и се осъществява във връзка с действащата в момента национална енергийна стратегия. Най-големи работодатели в общината са предприятията от минно-енергийния комплекс: - “Мини Марица Изток”АД,  “Брикел” ЕАД,  "Контур глобал" - ТЕЦ ”Марица изток3”, “Енергоремонт – Гълъбово” АД, Американската компания ТЕЦ "АЕS– Гълъбово". Аграрния сектор се развива на базата на използването на местните поземлени ресурси Животновъдството е по-слабо развито от растениевъдството. Основната форма на собственост в аграрния сектор е частната. Земеделските кооперации като организационно-производствена единица в аграрния сектор съществуват във всички селища от общината. Наред с тях има и по-малки земеделски стопанства, регистрирани като самостоятелни стопански субекти.

 

Административни

Община Гълъбово се състои от 11 населени места. Град Гълъбово е административен център. В територията на общината се включват и 10 села. Най-отдалеченото място от административния център гр. Гълъбово е с. Помощник – 36 км .Средната гъстота на селищната мрежа е 3.16 населени места на 100 км2 територия, срещу 3.9 за Старозагорска област и 4.7 за страната.. В административната структура на общината се включват 8 кметства, управлявани от пряко избрани от населението кметове. Останалите 2 кметства се управляват от кметски наместници, назначавани от кмета на общината.. Община Гълъбово принадлежи към Областна администрация Стара Загора, ДФ “Земеделие” Стара Загора, РЦЗ, РИОКОЗ, РИОСВ, РВМС Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив.

 

Инфраструктурни

Транспортното обслужване на населението от общината се осъществява от частни фирми за пътнически превози от Гълъбово,Стара Загора, Димитровград и др. С административния център гр. Стара Загора от гр.Гълъбово има ежечасна връзка. През територията на общината преминава главен път Е 85 “Русе – Капитан Андреево”, както и 41 км второкласни и 37,2 км третокласен път. Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа е с обща дължина 29,8 км.

Като цяло плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 кв.км. Железопътната инфраструктура, изградена на територията на общината включва линейни /железопътни линии/ и точкови /ж.п. гари и ж.п. спирки/ елементи. През общината преминава участък от железопътната линия Нова Загора – Симеоновград. Добивната промишленост (въгледобив) и електропроизводството, преноса на електроенергия и енергоремонта  са водещи икономически отрасли и дейности в общината.

Промишлеността има водещо място  по отношение на броя на наетите по трудово– правни отношения . От общо 9171 д. заети в икономиката на община Гълъбово 4348 д., или 47,4% от общия им брой са в сферата на промишлеността. На второ място (32,1%) са ангажираните в строителството. В броя на заетите в общината са включени и лица от други общини – основно от Ст.Загора, Раднево и по-малко от Симеоновград и др.

Територията на общината е покрита от 3 мобилни оператора, а основен интернет доставчик е БТК. Обслужването на община Гълъбово по водоснабдяването се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора. Водопроводната мрежа е  -около 280 км. водопроводна мрежа и около 85 км. външна водопроводна мрежа. /захранваща/.

Подаваното количество вода е с дебит 20-25 л/сек. и е достатъчно за задоволяване нуждите на населението и предприятията..Електропреносната мрежа на територията на общината се представя от  три подстанции: 400, 220 и 110 кВ,  които са едни от най-големите в държавата и присъединяват ел.енергията произведена от електрическите централите от региона към енергийнита мрежа.

Потребителите в общината се захранват посредством електропроводи с  обща дължина около 200км. за мрежа 20кВ  и 240км. мрежа ниско напрежение. На територията на община Гълъбово има монтирани около 3200 бр. улични осветителни тела. В гр. Гълъбово са създадени и работят офиси на 7 банки.

Собстевеникът на пътя отговаря за поддръжката и почистването му!

КАРТА

РЕПУБЛИКАНСКИ:                                                                           ОБЩИНСКИ:        

1. с. Опан - с. Разделна - гр. Гълъбово                                               1. гр. Гълъбово - с. Априлово

2. гр. Гълъбово - гр. Симеоновград                                                    2. гр. Гълъбово - с. Мусачево

3. гр. Гълъбово- гр. Раднево                                                                 3. с. Главан - с. Помощник

4. гр. Гълъбово - с. Обручище - с. Мъдрец

5. с. Мъдрец - с. Главан

(това включва и отсечките, които минават през населените места)